Welcome

Quickscan

Quickscan

Bij werkzaamheden aan panden die vergunningplichtig zijn, moet een ecologische quickscan worden uitgevoerd. Zonder te toetsen of de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de de wet Natuurbescherming, is het mogelijk dat de werkzaamheden gevaar opleveren voor bijvoorbeeld vleermuizen en/of gebouwbewonende vogels. Om alle kansen qua natuur te benutten, is een pro-actieve houding van belang.

Verstandig is het om daarom ruim van te voren een quickscan uit te laten voeren. In deze korte toetsing van de flora- & faunawet, wordt in kaart gebracht met welke plant- en diersoorten rekening moet worden gehouden met de werkzaamheden. Mogelijk moet er ontheffing worden aangevraagd. Maar veelal, kunnen de werkzaamheden zo worden gepland en/of gestuurd, dat de ruimte wordt gegeven aan de betreffende ecologie. Zo geldt bijvoorbeeld voor gierzwaluwen, dat wanneer dakwerkzaamheden in de winter worden uitgevoerd, en de bestaande nestplekken niet worden aangetast, het vaak niet nodig is om ontheffing aan te vragen.

Ecologisch verdiepend onderzoek

Wanneer er is aangetoond dat een pand waar werkzaamheden gepland zijn, geschikt is of sporen vertoont van beschermde flora en/of fauna, dient hier verdiepend ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Dit verdiepend ecologisch onderzoek is aan protocollen gebonden, zoals bijvoorbeeld voor de gierzwaluw, huismus en dwergvleermuis. Dit wil zeggen dat een aantal veldbezoeken moeten worden gepland, afhankelijk van de verwachte aanwezige ecologie en soort en grootte van het plangebied.

Ecologisch werkprotocol

Afhankelijk van de daadwerkelijk aangetoonde ecologie binnen het plangebied, wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. In dit rapport wordt omschreven wat de precieze werkzaamheden zijn en hoe deze mogelijk in strijd zijn met de wet Natuurbescherming. Daarnaast wordt een plan opgesteld om deze werkzaamheden dusdanig te plannen en uit te voeren, zodat deze de aanwezige ecologie niet negatief aantasten. De uitvoerende partij zal zich strak moeten houden aan dit werkprotocol.

Ontheffing

Mogelijk is het zo, dat de werkzaamheden hoe dan ook voor een negatieve aantasting van de flora en fauna zullen zorgen. In dit geval zal ontheffing moeten worden aangevraagd. Dit is echter alleen mogelijk in het geval van zwaar wegende belangen (veiligheid e.d.).

 

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via mijn contactformulier.