Welcome

Inventarisatie

Belang

Gebouwbewonende zoals holtebroeders (o.a. gierzwaluw, spreeuw en huismus) en sommige soorten vleermuizen, die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een scheve dakpan of kier in de gootbekisting verdwijnen uit de stad. De oorzaak daarvan ligt o.a. bij de verdwijning van deze nestgelegenheden. Daken worden vervangen door “duurzame” en geïsoleerde daken, dakpannen door shingles en gevels worden geheel strak getrokken. Bij een groot deel van deze renovaties die vergunningplichtig zijn, wordt niet of slecht gekeken naar de bestaande natuur door een zogenaamde quickscan. Hierdoor is het vaak niet duidelijk waar deze (jaarronde) beschermde diersoorten nestelen en schuilen, en kan het zijn dat door de renovaties deze plekken verloren gaan. Het is van belang dat er kennis is over de verspreiding van deze soorten, zodat er pro-actief naar oplossingen kan worden gezocht.

Uitvoering

Bij een gebiedsdekkende inventarisatie wordt alle informatie over de betreffende soorten vastgelegd in een bepaald gebied. Normaal worden de gierzwaluwen, spreeuwen en huismussen meegenomen in de tellingen. Maar ook over vleermuizen kan worden gesproken. Foto’s moeten de nestplekken inzichtelijk maken en kaarten laten de verspreiding zien.

Uiteindelijk doel

Het doel is om de nestplekken te beschermen. Een adressenlijst die ingevoerd kan worden in het gemeentelijk vergunningsysteem zorgt ervoor dat ambtenaren weten wanneer bijvoorbeeld gierzwaluwen aanwezig zijn in een pand waarvoor een renovatie-/sloopvergunning wordt aangevraagd. Hierdoor kunnen er extra acties worden gedaan om de gierzwaluwen te beschermen.

Natuurlijk heeft een gebiedsdekkendeinventarisatie ook ecologische waarde. Op termijn kan er een populatiegrootte worden bepaald of geschat. Bij een periodieke herhaling kan er zelfs een trend worden bepaald. Dit is voor vele stadse soorten nog nooit goed gedaan.