Welcome

Ecologisch Onderzoek

Belang

Ecologisch onderzoek wordt vaak uitgevoerd in het kader van een vergunningtraject, waarbij het onderzoeken van de ecologie binnen het plangebied een vereiste is. In

stedelijke omgeving gaat het dan meestal om dezelfde soorten(-groepen); gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Steeds vaker worden ook marterachtigen zoals de steenmarter meegenomen in dit soort onderzoeken, omdat deze soort uitbreidt binnen stedelijk gebied. Buiten het stedelijk gebied, op braakliggende terreinen is dan weer het gevaar op beschermde amfibieën zoals de rugstreeppad.

Onderzoek volgens protocollen

Het is van heel belangrijk dat ecologische onderzoeken, in het kader van de uiteindelijke ontheffingsaanvraag, worden uitgevoerd volgens de vigerende protocollen. Voert men de onderzoeken niet uit volgens deze protocollen, wordt een ontheffing meestal niet gehonoreerd. Dat wil zeggen dat er per soort een minimaal aantal bezoeken dient te worden uitgevoerd verspreid over de seizoenen.

Mitigerende maatregelen

Zijn er beschermde soorten aanwezig in het plangebied, en zijn er negatieve effecten op deze soorten; dan dient er gemitigeerd te worden. Mitigerende maatregelen komen er in de praktijk meestal op neer dat er kasten moeten worden opgehangen voor de verloren verblijfplaatsen. Hiervoor is meestal een vermenigvuldigingsfactor van toepassing, zo uit mijn hoofd; 1 : 5 voor gierzwaluwen, 1: 2 voor huismussen, 1: 4 voor de gewone dwergvleermuis (afhankelijk per type verblijfplaats). Dit betekent dat in het voorbeeld voor de gierzwaluwen, er per verblijfplaats dat verloren gaat, er 5 nieuwe verblijfplaatsen moeten worden gecreëerd. Hier zijn echter per geval wel enkele nuances in te maken.

Ecologische begeleiding

Wanneer de ontheffing is verleend door de provincie, is in de voorwaarden vaak opgenomen dat een ecoloog de werkzaamheden moet begeleiden. Dit komt er in de praktijk vaak op neer dat de bebouwing ‘ongeschikt gemaakt’ moet worden, waardoor de eventueel aanwezige beschermde fauna het pand verlaat. Bij vleermuizen worden er soms gaten in de gevel geslagen zodat er tocht ontstaat. Hierdoor wordt de spouwmuur voor de vleermuizen een stuk minder aantrekkelijk en verlaten ze het gebouw, waarna de sloop kan aanvangen.

 

Dit is een vrij beknopte en praktische uitleg van het proces van quickscan tot ontheffing Wnb. Voor meer informatie neem contact op met mij.